Recibe las nuevas entradas en tu correo

viernes, 20 de enero de 2012

EL SALARI I LA NÒMINA. Algunes dades importants


  1. El salari en una economia de mercat.

El mode de producció en una economia de mercat es caracteritza per l'existència de dues classes socials: els empresaris i els treballadors. Els primers aporten mitjans de producció (instal.lacions, maquinària...) i els segons ofereixen la seva força de treball.

L'empresari, a canvi d'aquesta força de treball, paga al treballador un salari que li servirà per manternir-se i atendre les seves necessitats. Ara bé, amb el salari es paga només una part del valor creat en el procés productiu. La resta (plusvàlua) no passa a disposició dels treballadors, sinó que se la queda l'empresari per utilitzar-la com li sembli més convenient.

  1. La nómina i la seva importància per al treballador.

El full de salari és el rebut que justifica i acredita el pagament del salari. Es considera salari la totalitat de les percepcions econòmiques dels treballadores, en diners o espècie, per la prestació professional dels serveis laborals per compte d'altri, ja retribuexin el treball efectiu o els períodes de descans computables com de feina (descans setmanal, vacances, entrepà...)

Legalment, aquest document es denomina rebut de salari, Totes les empreses tenen l'obligació d'entregar-lo als seus treballadors en el moment de pagar-los els salari. Per tant, cal combatre la pràctica habitual en moltes empreses d'entregar el full o el rebut de salari al cap d'uns mesos d'haver vençut el periode salarial retribuït. El treballador ha d'exigir que se li entregui sempre, inexcusablement, i, a més a més amb tota puntualitat, és a dir, en el moment que se li aboni el salari a final de mes.

En el rebut de salari han de constar expressament els aspectes següents:
-Les dades de l'empresa i les dades personals i professionals del treballador.
-El període de temps que es paga.
-La quantitat total i real de diners guanyats pel treballador, amb especificació de tots i cada un dels conceptes pel cuals cobra.
-La quantitat total per la qual es cotitza a la Seguretat Social, desglossada en els diferents conceptes (contingències comunes i professionals, desocupació, formació professional, FOGASA...).
-Les deduccions per l'impost general de la renda de les persones físiques o per bestretes ja cobrades pel treballador.
-La quantitat total líquida o neta que el treballador cobra en el moment que l'empresari li entrega el rebut.

El rebut de salari ha d'ajustar-se el model inserit com a annex en l'Ordre del 27 de desembre de 1994 o al que en sustitució s'estableix pel conveni col.lectiu. Sin maquen tots dos, haurà d'acordar-se el model entre l'empresa i els representants dels treballadors.


  1. Tot el que cal saber per entendre el rebut de salari.

Per estudiar i analitzar millor el rebut de salari (nòmina), els distribuïm en quatre blocs:

CAPÇALERA: Recull les dades d'identificarció de l'empresa i del treballador.
MERITACIONS I PERCEPCIONS: Es consideren tals aquelles quantitats que el treballador percep pels diferents conceptes. En aquesta secció cal distingir les percepcions de caràcter salarial, que són les subjectes a cotització en el règim general de la Seguretat Social (14 a 31), de les percepcions no salarias, que no hi cotitzen (32 a 35).
DETERMINACIÓ DE LES BASES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL I CONCEPTES DE RECAPTACIO CONJUNTA I DE LA BASE SUBJECTA A RETENCIONS DE IRPF (37 a 43): Són les quantitats i els percentatges segons els quals es calculen les cotitzacions pels diferents conceptes a la Seguretat Social.
DEDUCCIONS (44 a 54): Inclouen l'aportació del treballador a les quotes del règim general de la Seguretat Social, la quota sindical, la retenció de l'IRPF, les bestretes i altres conceptes.


CAPÇALERA:
EMPRESA: Nom complet, amb l'especificació deguda de la seva personalitat, es a dir, si és propietari d'una persona o d'una societat i, en quest cas, de quin tipus de societat es tracta (SA, SL, SAL, SLU, etc.)
DOMICILI: Adreça completa del domicili social de l'empresa. Quan no coincideixi amb la del centre de treball, s'han de fer constar totes dues.
CIF: Codi d'identificació fiscal de l'empresa, o, si escau, NIF de l'empresari.
CODI DE COMPTE DE COTITZACIÓ (número d'inscripció de l'empresa a la Seguretat Social): Totes les empreses, abans d'iniciar les seves activitats, han de sol.licitar la seva inscripció a la Seguretat Social. Un cop inscrites, Se'ls assigna un número, que es el que figura a la casella.
La inscripció de l'empresari en el sistema de la Seguretat Social serà unica per a tot l'Estat (independentment del nombre i la ubicació dels centres de treball que tingui).
Aquesta és una dada d'una certa importància, ja que permet al treballador dirigir-se als òrgans de la Seguretat Social per sol.licitar els informes d'afiliació i cotització que necessiti per comprovar la seva situació a l'empresa en matèria de Seguretat Social.
TREBALLADOR: Nom i cognoms del treballador.
NIF: Número d'identificació fiscal del treballador o treballadora.
NÚMERO DE LLIBRE DE MATRICULA: Número que rep el treballador quan infressa a l'empresa. Aques número és determinat per l'ordre del lloc que ocupa el treballador en el llibre de matrícula de personal. Aquest llibre l'havien de portar obligatòriament totes les empreses en ordre i al dia i era on es registraven les dades dels treballadors de l'empresa, des del moment d'inici de la relació laboral dins a la seva extinció. S'hi havien d'anotar les altes, les modificacions (canvis de categoria) i les extincions, amb la data exacta dels fets. Les empreses havien de tenir el llibre de matrícula de personal per cada centre de treball. Actualment no hi ha aquesta obligació, encara que en moltes empreses es manté.
NÚMERO D'AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL: Número que s'assigna a tota peersona quan s'incorpora al sistema de la Seguretat Social. És de caràcter vitalici i únic per a tot el sistema. Les empreses estan obligades a sol.licitar l'afiliació a la Seguretat Social dels treballadors al seu servei, llevat que ja hi estiguin afiliats. Quan els treballadors estan afiliats, els empresaris estan obligats a comunicar a la Seguretat Social l'alta i la baixa dels treballadors que ingressen o cessen en les seves empreses. Tant l'afiliació com l'alta s'han de formalitzar amb anterioritat al comenáment de la prestació de serveis del treballador.
CATEGORIA O GRUP PROFESSIONAL: L'article 22 de l'ET, en redacció donada per la Llei 11/1994, preveu que el sistema de classificació professional desl treballadors s'ha d'establir mitjançant la negociació col.lectiva o, si no n'hi ha, per acord entre l'empresa i els representants dels treballadors. La categoria professional es pot definir com la qualificació que l'empresa reconeix al treballador i en virtut de la qual li atribueix el salari.
GRUP DE COTITZACIÓ: Grup de cotització que correspon al treballador segons la seva categoria professional. Hi ha onze grups de cotització en què s'engloben totes les categories professionals.
DATA D'ANTIGUITAT: Data d'ingrés del treballador a l'empresa. Ës una dada molt important, ja que afecta les qüestions següents: plus d'antiguitat, fixesa a l'empresa, ascensos, trasllats, excedències, indemnitazacions i premis.
PERIODE DE LIQUIDACIÓ: Període relacionat amb el salari especificat en el full. El rebut s'ha de referir a mesos naturals.
TOTAL DE DIES: Període a què fa referència el punt anterior compatabilitzat en dies naturals.


No hay comentarios:

Publicar un comentario